Nawigacja

Każdy Umie Ratować

Program Każdy Umie Ratować

 

1.Krótka charakterystyka programu:

Niesienie pierwszej pomocy podczas wypadków w domu, podczas gier i zabaw oraz w sytuacjach wypadków komunikacyjnych jest bardzo ważną umiejętnością.
Każdy z nas może być świadkiem zdarzenia zagrażającemu życiu i zdrowiu osób znajdujących się w naszym otoczeniu. Posiadanie wiedzy                i umiejętności pozwalających pomóc osobie poszkodowanej może uratować jego życie lub zapobiec kalectwu. Np. w sytuacji wypadku samochodowego najczęstszą przyczyną śmierci osób poszkodowanych jest nie udrożnienie dróg oddechowych a wystarczy po prostu odchylić głowę do tyłu i utrzymywać ja w takiej pozycji aż do przejęcia czynności ratowniczych przez wyspecjalizowane służby. Jedną z najbardziej ważnych czynności w każdej sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu osoby trzeciej jest prawidłowe wezwanie pomocy.
Najczęściej każdy z nas napotyka jednak sytuacje które zdarzą się naszym najbliższym: oparzenie podczas prasowania lub gotowania, porażenie prądem, ukąszenie przez owada, złamanie lub rana krwawiąca spowodowana upadkiem z roweru…

 

2. Cele podstawowe:

 • ukształtowanie właściwej postawy społecznej, wskazanie wagi jaką niesie umiejętność udzielania pierwszej pomocy innej osobie,
 • podwyższenie świadomości i bezpieczeństwa naszego otoczenia,
 • budowa pozytywnych postaw i empatii w stosunku do innych,
 • ustawiczne podnoszenie własnych umiejętności,

 

3. Założenia programu:

Program zajęć pierwszej pomocy jest odwzorowaniem podstawowego kursu strażackiego Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Całość dzieli się na dwie części, pierwsza jest częścią teoretyczna poruszająca następujące zagadnienia:
 • bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • badanie urazowe,
 • opatrywanie ran, zadrapań, krwotoków, ciała obce,
 • złamania, złamania otwarte,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS,
 • BLS/AED (użycie defibrylatora),
 • wstrząs, epilepsja (atak padaczki), udar cieplny,
 • postępowanie podczas zadławienia, utrata przytomności, omdlenie,
 • oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem elektrycznym,
 • zatrucia, ciało obce w uchu, nosie, ukąszenie,
 • wypadek komunikacyjny.

 

Po zakończeniu zajęć teoretycznych można przejść do zajęć praktycznych. Podczas których młodzież uczy się jak przełożyć nabyta wiedzę              i umiejętności w praktyczne działania. Zajęcia praktyczne mają formę scenek rodzajowych (dramowych), podczas których bardzo często zmienia się scenariusz w zależności jakie podejmą działania ratownicy. Tak też wyglądają zadania podczas zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy.
Przecież po zapoznaniu się z materiałem najlepiej skonfrontować swoje umiejętności. Jest to możliwe, pod koniec maja! W tym czasie organizowany jest wojewódzki konkurs udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjów.
Podczas przygotowania wychowanek do udziału w konkursie wdrażany jest ogólno przyjęty podział pracy w zespole ratowniczym, oparty na standardach działania Państwowej Straży Pożarnej. System ten opiera się na pracy w rotach, rota to para ratowników w której jeden z nich jest osobą podejmująca decyzje. Standard grupy składa się z pięciu osób, dowódcy grupy i dwóch rot. Dowódca jest koordynatorem działań, osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji począwszy od rozpoznania terenu działań, zebrania wywiadu, sprawdzenia bezpieczeństwa, podziału         i rozdzielenia zadań, koordynacji wykonywanych czynności, postępach, środkach i materiałach potrzebnych do kontynuowania pracy, stanie zdrowia poszkodowanych oraz sposobie ich ewakuacji.
Przygotowujemy się również do testów które są warunkiem zakwalifikowania do praktycznej części zawodów. 
 
W drugi semestrze zostaliśmy zaproszeni do przeprowadzenia zajęć w jednym z przedszkoli w Szczecinie. Założeniem warsztatów było prowadzenie zajęć przez dziewczęta, dzieleniem się swoją wiedza i umiejętnościami nabytymi w pierwszym półroczu. Wychodząc poza mury naszej placówki postanowiliśmy wymyślić nazwę dla Naszej inicjatywy. Bardzo szybko zdecydowaliśmy się na nazwę

                                                                "Każdy Umie Ratować"!

Skoro wychowanki MOW i przedszkolaki umieją ratować to, powinien umieć "Każdy"!

 

4. Podsumowanie:

Dla wychowanek:
 • nabycie nowych umiejętności i poszerzenie posiadanej wiedzy,
 • zbudowanie i wzmocnienie świadomości o potrzebie umiejętności ratowniczych w celu poprawy bezpieczeństwa swego otoczenia,
 • uświadomienie jak ważna jest empatia i chęć pomocy.

 

Dla ośrodka:

 • podniesienie poziomu świadomości i bezpieczeństwa placówki,
 • podnoszenie merytorycznej oferty placówki w obszarze profilaktyki i wychowania, rozszerzenie oferty ośrodka o atrakcyjne dla dziewcząt formy oddziaływań,
 • nawiązanie współpracy z nowymi instytucjami i placówkami.

 

zainteresowanych prosimy o kontakt: smow@onet.pl

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Kamienna 22
  71-883 Szczecin
 • Sekretariat: 91 453 81 03

  Czas korzystania z telefonów grupowych: w dni robocze 17:30- 20:00 i w weekend 11:00-13:00 i 16:30-20:00.
  Grupa I- 501 619 839
  Grupa II- 501 619 856
  Grupa III- 501 618 556
  Grupa IV- 501 618 559
  Grupa V- 501 619 854

Galeria zdjęć