Nawigacja

AGROSCOLA Każdy Umie Ratować PELETON WSPINACZKA WARSZTATY FOTOGRAFICZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NIE TYLKO W MOWie DOM KOMBATANTA Hospicjum KIERMASZ Rekreacja i Sport

Programy

AGROSCOLA

1. Krótka charakterystyka programu.

Projekt polega na uprawie przez każdą grupę wychowawczą działki warzywno-owocowej o powierzchni ok.250 m2. Uprawa roślin jest zorganizowana w cyklu całorocznym, funkcjonuje duży kompostownik, współpracujemy z miejscowymi rolnikami pozyskując naturalny nawóz-obornik. Hodowane na polach warzywa wzbogacają menu wychowanek. Pozyskujemy  nasiona, sadzonki,  planujemy  strukturę zasiewów na poszczególnych działkach. Plony są zagospodarowywane przez poszczególne grupy wychowawcze oraz wykorzystywane przez kuchnię placówki, duża część zostaje zmagazynowana na zimę. Praca na polu jest elementem konstruktywnych odziaływań na nasze wychowanki w procesie ich resocjalizacji. Uczy obowiązkowości, kształtuje odporność psychofizyczną, ukazuje korelację pomiędzy uczciwą pracą a końcowym efektem. Starannie zaplanowany i przeprowadzony program wychowawczy opierający się na udziale całej społeczności wychowanek w zajęciach  przy uprawie roślin jest trwale wpisany w system oddziaływania socjalizująco-terapeutycznego naszej placówki. Dla większości dziewcząt pierwsze zajęcia na polu są szokiem, wymagają od nich przełamania niekiedy głęboko zakorzenionej niechęci do pracy. Postawa dezaprobaty ulega dość szybko zmianie, decydującym elementem jest efekt. Z czasem ich pole staje się przedmiotem troski, porównują się z innymi, wreszcie przychodzi czas nagrody-pierwsze nowalijki smakują jak nigdy, efekt pracy mobilizuje i jest przedmiotem dumy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach na polu kształtujemy u dziewcząt poczucie sprawczości, uczymy systematyczności i odpowiedzialności, tworzymy osobowość odporną na stres wywołany wysiłkiem, łamiemy stereotypy funkcjonujące w ich przekonaniu że praca na polu, przy pomocy narzędzi do uprawy ziemi jest wstydem. Program  kształtuje u wychowanek kompetencje społeczne potrzebne do dalszej nauki, a potem pracy zawodowej, zaś poczucie osobistych możliwości najlepiej zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 

2. Cele podstawowe.

 • Kształtowanie sprawności i odporności na stres wywołany wysiłkiem fizycznym i pracą,
 •  Kształtowanie umiejętności utylitarnych ,
 • Przekazywanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem upraw warzywnych, organizacją pracy i zajęć  podczas czasu wolnego, przepisami bhp. 
 • Działanie wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, samokontroli i samooceny, poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie,  bezpieczeństwo własnei drugiego człowieka, umiejętności współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
 • Kształtowanie systematyczności i odpowiedzialności za efekty własnych decyzji i wyborów.
 •  Aktywizowanie społeczności wychowanek do bycia aktywną i udziału w życiu placówki.

 

3. Realizacja programu.

Program realizowany jest w grupach wychowawczych, zakres prac jest podporządkowany cyklowi wegetacji uprawianych roślin. W zależności od sposobu zorganizowania pracy może ona przynosić różne efekty wychowawcze. Wspólne dla całej grupy zajęcia wpisują się w cykl integrujący i socjalizujący grupę, efektem są też więzi budujące się pomiędzy poszczególnymi wychowankami, wspólne dzieło buduje tożsamość grupy. Okresowo zajęcia przy uprawie i pielęgnacji działki mogą przyjąć formę zajęć indywidualnych. Tworzy to okazję do wyciszenia, relaksu buduje umiejętność skupienia się wychowanki na zadaniu, kształtuje umiejętność adekwatnej do efektów oceny własnej pracy. Program uprawy warzyw Agroscola jest wspólnym dla wszystkich grup wychowawczych elementem systemu odziaływania na przebywające w placówce dziewczęta, kształtującym również zbiorową umiejętność podporządkowania się zasadom obowiązującym całą społeczność, uczącym odpowiedzialności oraz weryfikującym w czasie efekty pracy.   

 

4. Podsumowanie.

Realizacja programu przynosi konkretne efekty i korzyści:

 

Dla wychowanek:

 • kształtowanie kompetencji społecznych potrzebnych do funkcjonowania zgodnego z normami społecznymi;
 • nauka umiejętności związanych z  uprawą warzyw;
 • budowanie samooceny oraz adekwatnej do efektów oceny pracy własnej
  i grupy;
 • uwewnętrznienie potrzeby stosowania  się do zasad i norm panujących
  w grupie pracowniczej oraz przepisów BHP.

 

Dla ośrodka:

 • poprawa efektywności  pracy ośrodka przez wnikliwą analizę empirycznych efektów uprawy pola warzywnego;
 • podnoszenie merytorycznej oferty ośrodka w zakresie pomocy wychowawczej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej;
 • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówki do oczekiwań wychowanek.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  ul. Kamienna 22
  71-883 Szczecin
 • Sekretariat: 91 453 81 03

  Czas korzystania z telefonów grupowych: w dni robocze 17:30- 20:00 i w weekend 11:00-13:00 i 16:30-20:00.
  Grupa I- 501 619 839
  Grupa II- 501 619 856
  Grupa III- 501 618 556
  Grupa IV- 501 618 559
  Grupa V- 501 619 854

Galeria zdjęć